Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení, definice pojmů

 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva)
 2. Telekomunikační služby jsou mobilní telekomunikační služby zprostředkovávané Poskytovatelem, tj. primárně mobilní hlasová služba umožňující prostřednictvím poskytnuté SIM karty uskutečňovat telefonické hovory, a dále realizovat bezplatná volání na čísla tísňového volání, včetně lokalizace volajícího, datové služby či SMS. (Telekomunikační služby)
 3. Poskytovatelem je společnost Nexus Mobile s.r.o., se sídlem Skryjova 1606/8, Husovice, 614 00 Brno, IČO: 03198774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83927. (Poskytovatel)
 4. Poskytovatel není operátorem dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Poskytovatel je podnikatelem v elektronických komunikacích dle všeobecného oprávnění v rámci poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací s pořadovým číslem osvědčení vydaným ČTÚ 3945.
 5. Účastníkem je osoba, které Poskytovatel zprostředkovává poskytování Telekomunikačních služeb dle smlouvy, tj. je příjemcem Telekomunikačních služeb. (Účastník)
 6. Rozsah, kvalita a typy Poskytovatelem nabízených Telekomunikačních služeb je specifikován ve Specifikaci telekomunikačních služeb, se kterým se Účastník předem seznámil a vybral si typ Telekomunikační služby, jejíž poskytování požaduje. (Specifikace telekomunikačních služeb)
 7. Údaje o cenách Telekomunikačních služeb a další služeb jsou stanoveny v Ceníku. (Ceník)
 8. Poskytovatel uzavřel se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 (Provozovatel) Smlouvu o přístupu k veřejné komunikační síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Na základě této smlouvy je Poskytovatel oprávněn umožnit užití služeb Provozovatele poskytovaných na platformách společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dalším osobám, tedy i Účastníkovi jako uživateli.
 9. VOP stanoví pravidla, za nichž Poskytovatel zajišťuje Účastníkovi poskytování Telekomunikačních služeb a dále povinnosti Účastníka, k nimž se uzavřením Smlouvy zavazuje. V případě, že Smlouva stanoví něco jiného než VOP, platí ustanovení dle Smlouvy.
 10. Obsah Smlouvy tvoří ujednání uvedená ve Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb, VOP, Specifikaci telekomunikačních služeb a Ceníku.
 11. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Uzavření, trvání a ukončení smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána na základě objednávky Účastníka.
 2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
 3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou výslovně sjednanou, anebo na dobu neurčitou.
 4. Pokud Účastník písemně neoznámí nejpozději 2 měsíce před ukončením trvání smlouvy Poskytovateli, že má zájem o ukončení Smlouvy, tj. o ukončení poskytování Telekomunikačních služeb, trvání Smlouvy se bez dalšího automaticky prodlužuje o již sjednanou dobu trvání smlouvy, s čímž Účastník souhlasí. Automatické prodloužení doby trvání Smlouvy lze provést opakovaně.
 5. Smlouvu nelze jednostranně ukončit, pokud Smlouva nestanoví jinak.
 6. Účastník má právo vypovědět Smlouvu v případě

  - změny ceny Telekomunikačních služeb poskytovaných na základě Smlouvy, která představuje podstatné a prokazatelné zhoršení smluvních podmínek, se kterými nevyslovil Účastník souhlas.
  Účastník je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne zveřejnění změny, přičemž k ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď Smlouvy. Účastník však nemá právo vypovědět Smlouvu v případě, kdy jsou změny vyvolány změnou legislativy.

  - že Poskytovatel nezapočal poskytovat Telekomunikační službu ve sjednaném termínu.
  K ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď Smlouvy.

  - že rozsah a kvalita Telekomunikačních služeb trpí min. 3 po sobě jdoucí měsíce vadou a Poskytovatel nesjednal nápravu.
  K ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Poskytovateli doručena výpověď Smlouvy.
  Vypoví-li Účastník Smlouvu v souladu s tímto bodem, nevzniká mu povinnost uhradit smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy.

 7. Dále má Účastník právo vypovědět Smlouvu v případě splnění zákonných podmínek dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
 8. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu v případě naplnění některé z těchto podmínek:

  - Účastník se ocitne v prodlení s peněžitou povinností vůči Poskytovateli po dobu delší než 14 dnů

  - Účastník užívá Telekomunikační služby v rozporu s účely, než ke kterým jsou určeny

  - Účastník užívá Telekomunikační služby v rozporu se zákonem

  - bude zahájeno insolvenční řízení s Účastníkem

  - Účastník vstoupí do likvidace
  Poskytovatel je v takovém případě oprávněn vypovědět Smlouvu, přičemž k ukončení Smlouvy dojde posledního dne zúčtovacího období, které následuje po zúčtovacím období, ve kterém byla Účastníkovi doručena výpověď Smlouvy.

 9. Účastník i Poskytovatel mají právo vypovědět Smlouvu i bez důvodu. V takovém případě dojde k ukončení Smlouvy po uběhnutí výpovědní lhůty v trvání 90 dnů, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Vypoví-li Účastník Smlouvu v souladu s tímto článkem, vzniká mu povinnost uhradit smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy.
 10. Byla-li Smlouva uzavřena s Účastníkem - spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce.
 11. V případě ukončení Smlouvy, kterou uzavřel Účastník – spotřebitel, před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou Smluvních stran, nesmí být úhrada hrazená Účastníkem – spotřebitelem v této souvislosti vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.
 12. Smlouva pozbývá účinnosti vždy, jestliže Provozovatel ukončí svou podnikatelskou činnost v oblasti poskytování Telekomunikačních služeb nebo bude ukončena platnost nebo účinnost smlouvy mezi Provozovatelem a Poskytovatelem. V případě skončení Smlouvy v souladu s tímto bodem, nevzniká žádné ze Smluvních stran povinnost jakékoliv náklady spojené s předčasným ukončením Smlouvy.
 13. Skončení Smlouvy nemá vliv na povinnosti Smluvních stran vzniklé za trvání Smlouvy včetně povinnosti náhrady škody.

Vyúčtování a úhrady

 1. Ceny se řídí aktuálním Ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele.
 2. Poskytovatel provádí vyúčtování Telekomunikačních služeb poskytnutých Účastníkovi vždy po skončení každého zúčtovacího období, přičemž toto zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc. Poskytovatel je oprávněn v rámci vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud nebyly zahrnuty do předchozích vyúčtování, a další poskytnuté služby a věci.
 3. Na základě provedeného vyúčtování je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi vystavit daňový doklad – fakturu (Vyúčtovací faktura). Každá Vyúčtovací faktura vystavená Účastníkovi bude jako přílohu obsahovat rozpis Telekomunikačních služeb objednaných a poskytnutých v příslušném zúčtovacím období.
 4. Vyúčtovací fakturu doručí Poskytovatel Účastníkovi emailem na email uvedený Účastníkem ve Smlouvě. Takovéto doručení považují Smluvní strany za dostatečné. Ostatní druhy doručení jsou zpoplatněny podle Ceníku.
 5. Vyúčtovací fakturu je Účastník povinen uhradit nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušné Vyúčtovací faktuře. Částka dle Vyúčtovací faktury je uhrazena jejím připsáním pod správným variabilním symbolem na bankovní účet uvedený na Vyúčtovací faktuře.
 6. V případě, že je platba ze strany Účastníka nesprávně označena, tj. neodpovídá údajům dle Vyúčtovací faktury, je považována za neidentifikovatelnou a částka dle Vyúčtovací faktury tak není považována za řádně a včas uhrazenou. V takovém případě je Účastník v prodlení s úhradou dle Vyúčtovací faktury. Jakmile Poskytovatel takovou neidentifikovatelnou platbu zjistí, podnikne kroky k jejímu vrácení.
 7. Pokud Účastník nepodá reklamaci Vyúčtovací faktury, tj. nezpochybňuje údaje uvedené ve Vyúčtovací faktuře, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení, má se Vyúčtovací faktura za bezvadně a správně vystavenou a Účastník s jejím zněním souhlasí, pročež není možné ji poté jakkoliv reklamovat či zpochybňovat.
 8. Nedoručení Vyúčtovací faktury nemá vliv na povinnost Účastníka uhradit fakturovanou částku, přičemž nebude-li Vyúčtovací faktura Účastníkovi doručena do 15 dnů od uplynutí zúčtovacího období, je povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele.
 9. V souvislosti se zahájením poskytování Telekomunikační služby má Poskytovatel nárok na aktivační poplatek ve výši dle Ceníku. (Aktivační poplatek).
 10. Účastník je povinen uhradit Aktivační poplatek na základě vystaveného daňového dokladu. Aktivační poplatek může být součástí Vyúčtovací faktury.

Další práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu s každým, kdo si u něj objedná poskytování Telekomunikačních služeb.
 2. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 3. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi po celou dobu trvání Smlouvy, není-li stanoveno ve Smlouvě jinak.
 4. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi v rozsahu a kvalitě dle Specifikace telekomunikačních služeb.
 5. Poskytovatel je povinen zajistit poskytování Telekomunikačních služeb Účastníkovi v rozsahu a oblastech pokrytých potřebným signálem. Nepokrytí určitého území potřebným signálem není považováno za vadu plnění a nezakládá žádné nároky Účastníka vůči Poskytovateli.

  Dostupnost Telekomunikačních služeb je podmíněna pokrytím území síti, technickými možnostmi sítě a dalšími vlivy, zejména fyzikálními, které mohou kvalitu poskytování Telekomunikačních služeb ovlivnit. Poskytovatel neručí, že v oblastech, které jsou pokryty příslušným radiovým signálem, Účastník vždy dosáhne připojení k síti.

 6. Poskytovatel je povinen zveřejňovat v souladu s opatřením obecné povahy vydaným ČTÚ parametry kvality Telekomunikačních služeb.
 7. Poskytovatel je povinen bez prodlení odstranit závady ohlášené Účastníkem, které mají negativní vliv na poskytování Telekomunikačních služeb.
 8. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Smlouvu, VOP, Specifikaci telekomunikačních služeb a Ceník, s čímž Účastník bezvýhradně souhlasí. V takovém případě je Poskytovatel povinen předem informovat Účastníka o změně, a to nejméně 10 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Poskytovatel je oprávněn informovat Účastníka o změně emailem nebo sdělením na svých webových stránkách, když takovéto informování považují Smluvní strany za dostatečné.
 9. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikačních služeb dle podmínek Smlouvy nebo VOP.
 10. Poskytovatel neodpovídá za SIM kartu poskytnutou Účastníkovi, ani za data na ní uchovávaná nebo pomocí ní přenášená.
 11. Poskytovatel má nárok na úhradu ceny za poskytnuté Telekomunikační služby a na další úhrady dle Ceníku.
 12. Poskytovatel je oprávněn zavést dodatečné způsoby ochrany sítě a poskytovaných Telekomunikačních služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka, případně je nutné pro udržení stability a integrity sítě.
 13. Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikační služby i bez předchozího upozornění v případě důležitého obecného zájmu; jestliže je jeho schopnost poskytovat Telekomunikační službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí; pokud by další poskytování Telekomunikační služby mohlo způsobit škodu další osobě; po dobu krizového stavu; na základě soudního či jiného obdobného rozhodnutí; dojde-li k naplnění limitu stanoveného Poskytovatelem pro určitou Telekomunikační službu; nutné údržby sítě; trvání telefonického hovoru déle než 70 minut; nestanoví-li Smlouva, VOP či právní předpisy jinak.

  V případě přerušení poskytování Telekomunikačních služeb dle tohoto bodu nevzniká Účastníkovi po Poskytovateli nárok na náhradu škody ani na jiné plnění.

 14. Poskytovatel je oprávněn řídit provoz v síti a omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikační služby po předchozím upozornění v případě, že Účastník porušuje podmínky užívání Telekomunikační služby; Účastník neuhradí řádně a včas své peněžité povinnosti vůči Poskytovateli; Účastník užívá zařízení neschválené pro provoz v České republice; je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá Telekomunikační službu; Účastník užívá Telekomunikační službu způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu Telekomunikační služby poskytované jiným zákazníkům; Účastník vstoupí do likvidace; vůči Účastníkovi je vedeno insolvenční řízení, nestanoví-li Smlouva, VOP či právní předpisy jinak.

  V případě přerušení poskytování Telekomunikačních služeb dle tohoto bodu nevzniká Účastníkovi po Poskytovateli nárok na náhradu škody ani na jiné plnění.

 15. Poskytovatel je povinen poskytovat Účastníkovi servisní služby a zákaznickou podporou pro užívání Telekomunikační služby. Bližší informace jsou uvedeny ve Smlouvě anebo na webových stránkách Poskytovatele.
 16. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci uplatněnou Účastníkem do 30 dnů od jejího doručení. V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Účastníkovi do 30 dnů od jejího vyřízení vypořádány jeho nároky z reklamace.
 17. Poskytovatel je povinen poskytnout přiměřenou slevu z ceny v případě, že rozsah či kvality poskytované Telekomunikační služby nebyl bez vad z důvodu na straně Poskytovatele po dobu více než 10 po sobě jdoucích dnů.

Další práva a povinnosti Účastníka

 1. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je vázán svými povinnosti vůči Provozovateli.
 2. Účastník čestně prohlašuje, že:

  - neexistují žádné okolnosti, které by mu bránily v uzavření této Smlouvy

  - není v úpadku ani hrozícím úpadku a není vůči němu vedena exekuce anebo výkon rozhodnutí

  - neexistují žádné okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by byl v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění

  - nemá žádné dluhy (splatné, nesplatné), které by mohly negativně ovlivnit účel této Smlouvy, anebo plnění jeho povinností dle Smlouvy

 3. V případě, že je Účastník podnikatelem, uzavírá tuto Smlouvu v rámci svého podnikání a ne jako spotřebitel.
 4. Účastník je oprávněn používat Telekomunikační služby pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy, Smlouvou, VOP, písemnými návody, pokyny a provozními podmínkami, a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či její části nebo kvalitu Telekomunikačních služeb poskytovaných jiným účastníkům.
 5. Účastník je povinen řádně a včas plnit své povinnosti (peněžité i nepeněžité) stanovené Smlouvou, VOP a právními předpisy.
 6. Účastník je oprávněn užívat Telekomunikační služby výhradně prostřednictvím SIM karty poskytnuté Poskytovatelem, dle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s autorskými právy.
 7. Účastník je odpovědný za obsah dat, která používá a šíří prostřednictvím Telekomunikační služby.
 8. Účastník si je vědom, že poskytované Telekomunikační služby jsou určeny výhradně pro jeho užívání a není oprávněn je poskytovat dále třetím osobám.
 9. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen hradit Poskytovateli cenu za objednané a poskytnuté Telekomunikační služby a za další služby a věci poskytnuté Poskytovatelem ve výši dle aktuálního Ceníku.
 10. Účastník má právo kdykoli objednat u Poskytovatele další služby dle aktuální nabídky Poskytovatele buď telefonicky či písemně.
 11. Účastník je oprávněn požádat o změnu podmínek Smlouvy, přičemž mu za tuto změnu nebude účtován žádný poplatek.
 12. Účastník je povinen bez prodlení informovat Poskytovatele o závadách, které mají negativní vliv na poskytování Telekomunikačních služeb.
 13. Účastník je povinen používat pouze taková koncová zařízení, která byla schválena pro provoz na území České republiky a která neodporují standardům GSM asociace. Účastník odpovídá za řádný stav svých koncových zařízení.
 14. Účastník je povinen řádně pečovat o SIM kartu poskytnutou Poskytovatelem, zejména chránit ji před poškození a ztrátou.
 15. Účastník je povinen bez prodlení, nejpozději pak do 5 dnů, po skončení Smlouvy vrátit Poskytovateli SIM kartu a případně další poskytnuté věci. V opačném případě je povinen uhradit Poskytovateli hodnotu nevrácených věcí.
 16. Účastník je povinen všechny objednané a poskytnuté Poskytovatelem SIM karty aktivovat nejpozději do 30 dnů ode dne jejich obdržení. Neučiní-li tak, je Poskytovatel oprávněn zajistit aktivaci veškerých SIM karet. V takovém případě Poskytovatel provede na SIM kartách aktivaci objednaných Telekomunikačních služeb.
 17. Účastník se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bude mít aktivovanou minimálně 1 SIM kartu. V případě znovuaktivace SIM karty na základě žádosti Účastníka, je Účastník povinen uhradit poplatek dle Ceníku.
 18. Účastník není oprávněn používat SIM karty poskytnuté dle Smlouvy k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Účastník je oprávněn SIM karty používat výhradně jako doplňkové zařízení pobočkových ústředen schválených Českým telekomunikačním úřadem vytvářejícím standardní rozhraní pro připojení pobočkové ústředny k veřejným sítím elektronických komunikací. Při připojení pobočkové ústředny k síti elektronických komunikací s využitím SIM karty jako GSM brány musí být dodržen postup a splněny podmínky dle platných právních předpisů, přičemž Účastník je povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Poskytovatele k využití konkrétní SIM karty, která bude určena prostřednictvím IMSI (čísla SIM karty), jako GSM brána. V případě porušení některé z povinností Účastníka dle předchozí věty je Poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování Telekomunikačních služeb dle Smlouvy.
 19. Účastník si je vědom a výslovně se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Poskytovatele nebude využívat SIM karty poskytnuté mu k užívání Poskytovatelem k volání na zvlášť zpoplatněné telefonní linky (například erotické linky) a/nebo na zahraniční telefonní čísla a/nebo k odesílání DMS nebo obdobných zpráv.
 20. V případě, bude-li chtít Účastník užívat SIM karty k účelům dle předchozího bodu, bude mu s takovým jejich užíváním vysloven souhlas (a následně i zajištěna aktivace příslušné služby) pouze v případě, složí-li za tím účelem Poskytovateli zvláštní volací jistinu stanovenou Poskytovatelem. Povinnost složit volací jistinu může Poskytovatel Účastníkovi prominout.
 21. Účastník je oprávněn požádat o přenos svého stávajícího telefonního čísla od jiného poskytovatele. V případě žádosti o přenos telefonního čísla je Účastník povinen sdělit Poskytovateli platný ČVOP kód, tj. unikátní číselný kód obsahující číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. Platnost ČVOP kódu je 60 dnů a Účastníkovi jej sdělí opouštěný poskytovatel. Poskytovatel je za přenos telefonního čísla oprávněn účtovat cenu dle Ceníku. Pro úspěšné zakončení procesu přenosu je třeba vyměnit v koncovém zařízení SIM kartu Poskytovatele za stávající SIM kartu opouštěného poskytovatele.
 22. V případě, že Účastník – spotřebitel využije svého práva odstoupit od Smlouvy až poté, co došlo k přenosu telefonního čísla, bere na vědomí, že je na Účastníkovi, aby vykonal úkony potřebné k zachování telefonního čísla. Technické a organizační podmínky přenosu telefonních čísel se řídí opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu.
 23. Účastník souhlasí s tím, že mu ze strany Poskytovatele nebude uvolněno žádné telefonní číslo za účelem jeho přenosu k jinému operátoru a/nebo převodu na jiný subjekt dříve, než Účastník vůči Poskytovateli vyrovná všechny své dluhy a splní všechny své povinnosti ze Smlouvy.
 24. Účastník není oprávněn si svou případnou pohledávku za Poskytovatelem jednostranně započíst proti svým závazkům/dluhům vůči Poskytovateli bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Takovéto započtení by bylo absolutně neplatné.
 25. Účastník není oprávněn postoupit svou případnou pohledávku za Poskytovatelem anebo Smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Takovéto postoupení by bylo absolutně neplatné.
 26. Účastník je povinen pravidelně kontrolovat svůj kontaktní email a webové stránky Poskytovatele a to nejméně jednou za 10 dní. Smluvní strany se dohodly, že se má za to, že Účastník tuto svou povinnost řádně plní.
 27. Je-li Účastník právnickou osobou, potom fyzická osoba podepisující Smlouvu za Účastníka se svým podpisem na Smlouvě zaručuje, tj. poskytuje osobní ručení, respektive prohlašuje Poskytovateli, že uspokojí všechny (tj. i v budoucnu vzniklé) dluhy Účastníka ze Smlouvy v případě, jestliže je neuspokojí řádně a včas sám Účastník a to z titulu osobního ručení za tyto závazky.
 28. Účastník se zavazuje a přijímá povinnost, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že s informacemi získanými v souvislosti se Smlouvou či souvisejícími se Poskytovatelem, které nebudou v obchodních kruzích běžně známé a dostupné, bude zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesdělí je žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy k tomu bude mít písemný souhlas Poskytovatele nebo na základě povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Tato povinnost platí i po ukončení trvání Smlouvy.
 29. Účastník má nárok na náhradu škody v případě nedodržení úrovně kvality Telekomunikační služby, anebo v případě omezení či přerušení jejího poskytování, nedojde-li k tomu v souladu s podmínkami Smlouvy, VOP či právních předpisů.
 30. Účastník má právo reklamovat u Poskytovatele rozsah i kvalitu Telekomunikační služby, která je mu poskytována, i výši účtované ceny dle Vyúčtovací faktury. Reklamaci je nutno uplatnit bez prodlení, nejpozději pak do 30 dnů od vadného poskytnutí Telekomunikační služby, resp. od doručení Vyúčtovací faktury v případě reklamace ceny. Reklamce musí obsahovat zejména identifikace reklamované vady.
 31. Uplatnění reklamace nemá vliv na plnění povinností stanovených Smlouvou, VOP a právními předpisy.

Smluvní zajištění

 1. V případě prodlení s uhrazením jakékoliv platby Účastníkem Poskytovateli, zejména pak v případě prodlení s úhradou dle Vyúčtovací faktury, se Účastník dopouští porušení Smlouvy, za které je povinen uhradit Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den, ve kterém trvalo prodlení Účastníka s úhradou dlužné částky, až do plné úhrady dlužné částky.
 2. V případě předčasného ukončení Smlouvy dříve než uplyne sjednaná doba trvání Smlouvy z důvodu na straně Účastníka nebo přerušení poskytování služeb Účastníkovi z důvodu závažného porušení Smlouvy jeho osobou se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli vedle náhrady škody i smluvní pokutu odpovídající součinu počtu zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy od ukončení Smlouvy a průměrné částky dle doposud vystavených Vyúčtovacích faktur.
 3. Účastník s výší smluvních pokut souhlasí, nemá vůči nim námitek a má je za přiměřené.
 4. Ani úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na zákonné úroky z prodlení a náhradu škody v plné výši.
 5. Účastník je povinen uhradit smluvní pokutu, náhradu škody a případné další sankce i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
 6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty. Jestliže vznikne nárok na více smluvních pokut, je Smluvní strana oprávněna vymáhat všechny smluvní pokuty vedle sebe.
 7. Jakékoliv upomínky ze strany Poskytovatele vůči Účastníkovi ve věci plnění povinností dle Smlouvy mohou být zpoplatněny dle Ceníku.

Ostatní ujednání

 1. SIM karta poskytnutá Poskytovatelem Účastníkovi je po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele.
 2. V rámci Telekomunikační služby je poskytován přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání.
 3. V rámci Telekomunikační služby mohou být poskytovány informační zprávy elektronickými prostředky ze strany Poskytovatele Účastníkovi, které mohou mít charakter obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 4. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní a identifikační údaje Účastníka, stejně jako provozní a lokalizační údaje.
 5. Účastník tímto uděluje Poskytovateli jako správci dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních i jiných obdobných údajů, které Poskytovatel získal od Účastníka a ohledně Účastníka v souvislosti s touto smlouvou, jakož i v souvislosti s vlastním zajišťováním Telekomunikační služby ve prospěch Účastníka, a to zejména za účelem jednak vyřizování reklamací vadného plnění Telekomunikační služby a jednak za účelem propagace všech produktů poskytovaných, popř. dodávaných Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že tyto údaje nepředá třetím osobám (vyjma případu vymáhání pohledávek z této smlouvy) a zdrží se všech kroků, které by vedly k jejich uveřejnění.
 6. Účastník tímto uděluje Poskytovateli výslovně souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. ke zpracovávání osobních údajů Účastníka a k přiřazování k nim dalších osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb, marketingové účely, zasílání obchodních sdělení, telemarketingu. Účastník si je vědom uděleného souhlasu, je si vědom, které osobní údaje dle definice uvedené v zákoně č. 101/2000 Sb. je Poskytovatel oprávněn zpracovávat a také souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn získané osobní údaje předat jinému správci dle zákona č. 101/2000 Sb. a to zejména za účelem zajištění technické a administrativní podpory a nabízení obchodu a služeb.
 7. Výše uvedené souhlasy dává Účastník na dobu platnosti Smlouvy a závazků a povinností z ní plynoucích. Účastník tímto výslovně prohlašuje, že byl informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je výše uvedený souhlas dáván, jakému správci, tj. Poskytovateli, a na jaké období. Poskytovatel si je vědom svých povinností jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., tj. dbát ochrany poskytnutých osobních údajů.
 8. V souladu s právními předpisy je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníka i po skončení Smlouvy pro účely vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací a hodnocení platební morálky Účastníka. V těchto případech bude zpracování ukončeno, jakmile pomine důvod zpracování.
 9. Účastník má právo odvolat svůj souhlas s určitým zpracováním osobních údajů a Poskytovatel je povinen ukončit zpracování v přiměřené lhůtě, která odpovídá jeho technickým a administrativním možnostem.
 10. V případě vstupu do likvidace anebo zahájení insolvenčního řízení byť i jedné ze Smluvních stran se stávají všechny pohledávky za touto Smluvní stranou vzniklé dle Smlouvy nebo VOP splatnými ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni zahájení insolvenčního řízení.

Závěrečná ustanovení

 1. Spory týkající se Smlouvy, VOP, Ceníku budou řešeny v rámci rozhodčího řízení, o čemž je mezi Smluvními stranami uzavřena samostatná rozhodčí smlouva, nespadají-li do pravomoci České telekomunikačního úřadu.
 2. Smluvní strany si pro účely doručování sjednávají dále uvedená pravidla odlišná od ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  Jakékoliv oznámení zasílané poštou a adresované jedné Smluvní straně bude považováno za doručené nejpozději 15. dnem ode dne odeslání oznámení poštou formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou Smluvní stranou ve Smlouvě, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice adresáta.
  Jakékoliv oznámení zasílané emailem a adresované jedné Smluvní straně bude považováno za doručené nejpozději 3. dnem ode dne odeslání emailu na adresu uvedenou Smluvní stranou ve Smlouvě, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice adresáta.
  Doručování emailem se neuplatní v případě výpovědi Smlouvy, kterou je nutno učinit v písemné formě a doručit osobně anebo doporučeným dopisem.

 3. Pokud jsou ve Smlouvě nebo VOP použity pojmy v jednotném nebo v množném čísle, platí i v čísle opačném, pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného.
 4. Pokud by se jednotlivá ustanovení Smlouvy ukázala jako právně neúčinná či neplatná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Takováto ustanovení Smlouvy musí být Smluvními stranami neprodleně nahrazena účinnými a platnými ustanoveními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k účelu původních ustanovení nejbližší. Nenaleznou-li Smluvní strany shodu na tomto nahrazení smluvních ustanovení, určí je k návrhu kterékoli Smluvní strany soud příslušným podle sídle Poskytovatele.
 5. Smluvní strany jsou povinny vykládat ustanovení Smlouvy, VOP a Ceníku v souladu s účelem uzavření Smlouvy a v dobré víře.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se neuplatní následující ustanovení občanského zákoníku: § 1732 odst. 2, tj. že návrhem na uzavření smlouvy je možno učinit reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží; § 1740 odst. 3, tj. možnost vzniku smlouvy v případě odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky;

  § 1793, tj. možnost zrušení Smlouvy pro tzv. neúměrné zkrácení; § 2000, tj. možnost zrušení Smlouvy, která zavazuje na dobu života člověka, anebo zavazuje kohokoli na dobu delší deseti let. Smluvní strany potvrzují společný úmysl být Smlouvou vázány po celou dobu jejího trvání.

 7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, které se týkají jejich osob, kontaktních údajů a čísel účtů uvedených ve Smlouvě jsou správné a berou na vědomí svoji odpovědnost za případné nesprávné údaje a škodu, která s uvedením nesprávných údajů může být spojena. V případě změny údajů uvedených v předchozí větě jsou Smluvní strany povinny se bez prodlení vzájemně informovat.
 8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva, VOP, Specifikace telekomunikačních služeb a Ceník odpovídají zákonným požadavkům, a to zejména s ohledem na zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
 9. VOP, Specifikace telekomunikačních služeb a Ceník jsou nedílnou součástí Smlouvy a Účastník se s nimi řádně seznámil před uzavřením Smlouvy.

VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2015.

Podpisem Účastník potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP, souhlasí se zněním VOP a nemá vůči VOP žádné výhrady.

Zákaznická linka

607 46 46 46

Můžete volat v pracovní dny od 8:00 do 20:00